Hành trình đại học đầy ắp những trải nghiệm mà em không hề biết trước. Bước vào cánh cửa đại học, em dần cất những bước đi chập chững trên con đường phát triển của riêng mình.

Những bước đi đầu tiên ấy của anh chị đã vững chắc hơn nhờ có HRC và có nhau, cùng nhau vượt qua thách thức để tạo ra giá trị cho bản thân và cộng đồng sinh viên, doanh nghiệp toàn quốc. Từ những trải nghiệm và mối quan hệ đậm chất HRC đó, anh chị tự tin hoạch định và bắt đầu hành trình riêng.

Vậy em sẽ nắm lấy cơ hội này, cùng anh chị đi đúng, đi nhanh và đi xa trên hành trình sắp tới?

Điền đơn ngay

Tuyển thành viên gen 19

Go together, grow for the better.

Hành trình đại học đầy ắp những trải nghiệm mà em không hề biết trước. Bước vào cánh cửa đại học, em dần cất những bước đi chập chững trên con đường phát triển của riêng mình.

Những bước đi đầu tiên ấy của anh chị đã vững chắc hơn nhờ có HRC và có nhau, cùng nhau vượt qua thách thức để tạo ra giá trị cho bản thân và cộng đồng sinh viên, doanh nghiệp toàn quốc. Từ những trải nghiệm và mối quan hệ đậm chất HRC đó, anh chị tự tin hoạch định và bắt đầu hành trình riêng.

Vậy em sẽ nắm lấy cơ hội này, cùng anh chị đi đúng, đi nhanh và đi xa trên hành trình sắp tới?

Điền đơn ngay

Tuyển thành viên gen 19

Go together, grow for the better.